Звернення до Європейського суду з прав людини є одним з гарантованих Конституцією України прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

Частиною третьою статті 55 Конституції України визначено, що кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
До Суду може звернутися будь-яка фізична або юридична особа, яка не є державним органом (підприємство, неурядова організація), якщо вона вважає, що її права чи основоположні свободи, передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод , порушені будь-якою з держав, що є учасниками (сторонами) Конвенції. Тобто, наприклад, українці мають право позиватися не лише до України, але до будь-якої країни – учасниці Конвенції.
Звернутися до Європейського суду з прав людини можна лише за таких умов:
1) Ви маєте намір оскаржити поведінку держави, що є учасницею (стороною) Конвенції, яка сама порушила Ваше право чи свободу або не забезпечила їх захисту. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних установ.
2) Йдеться про порушення права чи свободи, що гарантується Європейською конвенцією з прав людини. Слід зазначити, що Суд не виконує функції, які притаманні національним судам, не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення прав або свобод. Суд з’ясовує виключно одне питання: чи були порушені Ваші права і свободи, передбачені Конвенцією?
3) Ви використали усі можливі внутрішні засоби захисту у Державі, проти якої спрямовується заява, які могли б призвести до позитивного вирішення питання, яке є предметом оскарження.
4) Ви не пропустили строку звернення до Суду (протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення останньою національною інстанцією).
5) Ваша справа ще не розглядалася Судом з тих самих підстав і Ви не використовуєте інший міжнародний механізм захисту своїх прав.
Як дорого коштує звернення до Європейського Суду?
Процедура розгляду скарг Європейським Судом з прав людини є безкоштовною і не вимагає суттєвих витрат з боку заявника, а судовий процес не передбачає обов'язкової участі адвоката. Діяльність Суду фінансується за рахунок бюджетних коштів Ради Європи. Регламентом Європейського Суду з прав людини передбачена можливість, за певних умов, надання заявникові безоплатної правової допомоги у разі, якщо вона є необхідною для належного ведення справи в Палаті Суду, а заявникові бракує достатніх коштів, щоб сплатити вартість усіх або частини послуг.
Подання заяви.
Якщо Ви вирішили подати заяву до Суду, Ви повинні переконатись, що вона відповідає вимогам статті 47 Регламенту Суду, що визначає інформацію та документи, які слід надати. Формуляр заяви треба завантажити з офіційного сайту Європейського Суду з прав людини - www.echr.coe.int, заповнити, роздрукувати і надіслати до Суду разом з усіма необхідними документами. Не забудьте навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали). Листи і документи, які надсилаються до Суду, не рекомендується прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином, краще пронумерувати їх і розмістити в хронологічному порядку. Будь якого нотаріального чи іншого посвідчення Вашої заяви або доданих документів не потрібно, хоча зрозуміло, що додані документи не повинні викликати сумнівів у їх автентичності. У випадку подання неповної заяви, Секретаріат не відкриває досьє і не зберігає документи. Якщо Ви бажаєте, Ви можете подати нову заяву, тобто знову надіслати належним чином заповнений формуляр заяви та копії всіх необхідних документів і рішень, навіть якщо Ви вже надіслали їх раніше. Скористайтеся Нотаткою для заповнення формуляру заяви, яку також можна завантажити з вищезазначеного сайту.
Якщо заявник має представника на момент подання заяви, йому не потрібно направляти окрему довіреність, а слід заповнити розділ C або D у формулярі заяви. Зокрема, заявник має поставити свій підпис для підтвердження того, що він уповноважує конкретну особу діяти від його імені. Уповноважений заявником представник також повинен поставити свій підпис з метою підтвердження своєї згоди представляти інтереси заявника у Суді. У тому разі, якщо заявник не мав представника на момент заповнення формуляра заяви, або якщо заявник бажає змінити представника, якого він вказав при заповненні формуляра заяви, вже надісланого до Суду, він має заповнити встановлену форму довіреності на представлення інтересів заявника у Суді.
Якщо заявників більше п’яти, представник має надати, крім формулярів і документів, таблицю з докладною інформацією щодо кожного заявника.
Якщо заявник є юридичною особою, його повинна представляти особа, уповноважена діяти від його імені (це може бути директор, голова, співробітник). Тому необхідне подання відповідного документального підтвердження того, що ця особа наділена, зокрема, повноваженнями подавати заяву до Суду від імені заявника – юридичної особи згідно зі статутом/положенням/наказом або у відповідності до вимог національного законодавства.
Крім того, заявники, які не бажають оприлюднення перед громадськістю даних про свою особу, мають це зазначити і також викласти підстави, які б виправдовували такий відступ від загального правила про вільний доступ громадськості до інформації щодо провадження в Суді. Суд може задовольнити запит про анонімність або надати її з власної ініціативи.
Важливо також те, що заява, надіслана факсом, не перериває перебіг шестимісячного строку, що надається для подання заяви до Суду після винесення остаточного рішення у справі на національному рівні, оскільки Суд вимагає подання заяви з оригіналами підписів. Тобто направляти заяву потрібно виключно поштою на адресу:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex
Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. Наприклад, з України можна скаржитися українською, російською і т.д..
На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте, якщо Суд не визнає Вашу заяву неприйнятною (тобто — майже прийме до розгляду) і вирішить запропонувати Уряду держави висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд буде вести подальше листування англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш представник будете змушені надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.
Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Останнім часом секретаріат Суду також надсилає заявникам штрих-коди, які потрібно наклеювати на свої поштові відправлення до суду. Секретаріат може також звернутися до Вас із проханням надати додаткову інформацію чи пояснення. Вам бажано надавати відповіді на запити Секретаріату без затримки, оскільки неповні нові досьє, які не можуть бути розглянуті, знищуються через шість місяців, якщо відповідь від заявника не надходить.
Крім того, просимо зауважити, що, коли справу призначено до розгляду в Суді і заявник не відповідає на лист Секретаріату із запитом про інформацію чи документи, Суд може дійти висновку, що заявник не зацікавлений у подальшому розгляді справи. Внаслідок цього справа може не розглядатися Судом або бути визнана неприйнятною чи вилучена з реєстру справ, які перебувають на розгляді Суду.
Провадження у Суді є письмовим. Будь-яка інформація, яку Ви хочете довести до відома Суду, має подаватися у письмовому вигляді.
Наслідки розгляду.
Якщо Ваша заява не визнана неприйнятною, Суд, вивчивши її, може не встановити порушення, або навпаки, визнати, що Ваші права було порушено. Якщо Суд встановлює порушення, він може призначити компенсацію. Зауважте, однак, що за будь-яких обставин Суд не може скасувати рішення національних судів. Якщо рішення по суті приймається Комітетом, воно є остаточним і не підлягає оскарженню. Рішення по суті, постановлене Палатою, стає остаточним через три місяця після його проголошення. Протягом цих трьох місяців Ви чи Уряд-відповідач можете звернутись із клопотанням про передачу справи на перегляд до Великої Палати. Рішення по суті, що приймає Велика Палата, є остаточними і не підлягають оскарженню.
Звернення до Суду не призупиняє національних рішень. Ви маєте виконувати остаточні рішення національних судів, навіть якщо Ви подали заяву до Суду.
В Україні діє Закон «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини», яким визначено процедуру виконання рішень Європейського Суду з прав людини у частині індивідуальних і загальних заходів.

Фахівці юридичної фірми «НіК» мають вдалу практику звернення до Європейського Суду з прав людини і знають усі тонкощі ведення таких справ. Тому, ми готові надати кваліфіковану правову допомогу та підготувати заяви-скарги фізичних і юридичних осіб до Європейського Суду проти Україні, а також фізичних і юридичних осіб України проти інших країн — учасників Європейської Конвенції.