Увага!

Пропонуємо ознайомитись з особливостями здійснення позапланових виїзних перевірок Державною інспекцією з питань праці (ДЕРЖПРАЦІ)

 

НА ДАНИЙ ЧАС

ПЛАНУЄТЬСЯ ЗАПРОВАДИТИ

Загальні умови

Позапланова перевірка здійснюється в робочий час (згідно правил внутрішнього трудового розпорядку  суб’єкта перевірки) інспекторами Держпраці у присутності керівника (особисто фізичної особи-підприємця) або уповноваженої ним особи.

Суб’єкт, що перевіряється має право вимагати від інспектору зробити відповідний запис про перевірку у Журналі реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та здійснювати фіксацію   перевірки засобами аудіо-та відеотехніки.

Строк перевірок:

до 10 робочих днів

до 2 робочих днів (суб’єкти малого бізнесу)  

Інспекційне відвідування здійснюється у будь-яку годину доби посадовими особами Держпраці та/або виконавчих органів міських рад та об’єднаних територіальних громад, які мають статус інспекторів праці.

Строки перевірок:

до 10 робочих днів

до 2 робочих днів (суб’єкти малого бізнесу), які можуть бути подовжені за дорученням керівництва органу перевірки.

У разі створення об’єктом відвідування перешкод у його проведенні (у т.ч. ненадання необхідних документів) або відсутності об’єкта відвідування за місцем знаходження копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування направляється до органів, яким підпорядкований об’єкт відвідування (за наявності), для вжиття заходів із усунення перешкод і забезпечення присутності об’єкта відвідування за своїм місцем знаходження.

У разі відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, об’єкту відвідування направляється копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування зупиняється.

Підстави для перевірки

-                     За ініціативою самого суб’єкта господарювання;

-                     Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у звітності;

-                     Перевірка виконання розпорядчих документів щодо усунення порушень, виявлених під час попередньої перевірки;

-                     звернення фізичної особи про порушення, що спричинило  шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю,  навколишньому природному середовищу чи безпеці держави

- За зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю та зайнятість населення;

 - За зверненням фізичної особи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

- За рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин;

- За рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю та зайнятість населення;

- За повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю та зайнятість населення;

- За інформацією Держстату та його територіальних органів (щодо наявності заборгованості із виплати заробітної плат), Фонду соціального захисту інвалідів та його відділень (щодо порушення вимог статей 19 та 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”), державної служби зайнятості (щодо порушення законодавства про зайнятість населення), ДФС та її територіальних органів (щодо оформлення трудових відносин), Пенсійного Фонду України та його територіальних органів (щодо оплати праці).

Документи, за умови пред’явлення яких допускається перевірка

-Службове посвідчення інспектора ДЕРЖПРАЦІ;

 

 

 

-Направлення на перевірку, яке повинно містити:  найменування органу; найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого  підрозділу або прізвище,  ім’я  та  по  батькові ФОПа; місцезнаходження суб’єкта    господарювання    та/або його відокремленого підрозділу; номер  і дата наказу на виконання якого  здійснюється захід; перелік посадових  осіб,  які  беруть  участь  у   здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові; дата початку та дата закінчення заходу; тип заходу (плановий або позаплановий); форма   заходу   (перевірка тощо); підстави для здійснення заходу; предмет здійснення заходу; інформація про здійснення попереднього заходу (тип  заходу  і строк його здійснення); підпис керівника або заступника керівника управління ДЕРЖПРАЦІ, відбиток печатки, копія якого залишається підприємству

+

Копія погодження ДЕРЖПРАЦІ України (у випадку, якщо підставою для перевірки є звернення фізичної  особи про порушення, що спричинило  шкоду  її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю,  навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.)

Службове посвідчення інспектора ДЕРЖПРАЦІ;

Основні підстави не допускати до перевірки

-                     Ненадання документів, за умови пред’явлення яких допускається перевірка (або надання не в повному обсязі чи не у встановленій формі);

-                     Не одержання повідомлення про здійснення планового заходу (якщо перевіряючи стверджують про те, що проводиться планова перевірка);

-                     Відмова перевіряючих внести запис про перевірку до Журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю);

-                     Здійснюється повторна перевірка тих фактів, які були підставою для вже проведеної раніше перевірки

Відсутність службового посвідчення

Права інспекторів під час перевірки

Бути забезпеченим робочим місцем;

Користуватись телефонним зв’язком, розмножувальною технікою;

Спілкуватись з працівниками для одержання пояснень;

Фіксувати процес здійснення перевірки засобами аудіо-та відеотехніки;

Оглядати території або приміщення,  які використовуються для провадження господарської діяльності

Одержувати для ознайомлення, залишаючи в себе КОПІЇ, усіх документів щодо:

-                     Трудових відносин (трудові угоди тощо);

-                     Робочого часу та часу відпочинку (табелі робочого часу тощо);

-                     Нормування та дотримання режимів праці;

-                     Оплати праці;

-                     Надання гарантій і компенсацій, пільг для працівників (жінки/молодь/інваліди/важкі умови праці тощо);

-                     Дотримання трудової дисципліни;

-                     Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій

- самостійно безперешкодно, без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

- ознайомлюватись з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, з метою перевірки їхньої відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

- на одинці або в присутності свідків ставити керівнику та / або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю та зайнятість населення, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;

- залучати працівників правоохоронних органів;

- на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

- фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

- отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування.

 

Основні штрафи

-                      За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у розмірі 96000 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

-                      За порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у розмірі 9600 грн.

(*!!!до цього пункту також зазвичай відносять дуже розповсюджене порушення – невиплата з/п не менш як двічі на місяць);

- За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у розмірі 32000 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- За недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у розмірі 32000 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- За недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у розмірі 9600 грн.;

- За недопущення до проведення перевірки, створення перешкод у її проведенні, при проведенні перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у розмірі 320 000 грн.

(*Тобто зверніть увагу, що цей значний розмір штрафу застосовується виключно, якщо відбувся не допуск до перевірки саме з питань «неоформлених» працівників, про що буде зазначено у направленні на перевірку).

- За порушення інших вимог трудового законодавства - у розмірі 3200 грн..

 

***

- За невиконання протягом року квоти для працевлаштування громадян, які користуються додатковими гарантіями (інваліди тощо) - за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у розмірі 6400 грн.

- За застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця:

на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства – у розмірі 64000 грн. за кожну особу;

на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем у розмірі 32000 грн. за кожну особу.

- За неподання або порушення установленого порядку подання даних, про значне вивільнення працівників - у розмірі 12800 грн.